Đòn bẩy

Đòn bẩy là việc sử dụng vốn vay mượn để tăng tiềm năng đầu tư của một nhà đầu tư. Trong giao dịch trực tuyến, một nhà môi giới sẽ trích một phần vốn tức thời của nhà giao dịch để đặt một khoản đầu tư lớn hơn vài lần; điều này có thể giúp tăng lợi nhuận đầu tư, nhưng đồng thời cũng khiến thua lỗ (nếu có) tăng lên. Tỷ lệ giữa số tiền trích lập và khoản đầu tư thực sự được thực hiện sẽ khác nhau tùy theo nhóm tài sản và cấp độ nhà giao dịch. Tỷ lệ đòn bẩy dành cho các nhà giao dịch bán lẻ sẽ thấp hơn đáng kể so với các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhằm hạn chế các rủi ro đi kèm.

Vui lòng lưu ý:

  • Một vài đồng tiền và loại hàng hóa sẽ không khả dụng cho việc giao dịch ở một số vùng địa lý nhất định.
  • Mặc dù ít khi xảy ra, nhưng mức chênh lệch có thể thay đổi trong giai đoạn thị trường biến động mạnh hoặc khi thị trường không hoạt động. Nếu bạn cố gắng giao dịch trong những điều kiện này, bạn sẽ phải chịu các mức chênh lệch trong điều kiện đó.

Tìm kiếm