Mức chênh lệch của Tài sản

Mức chênh lệch là sự khác biệt về giá giữa giá Bán (ASK) và giá Mua (BID) của chúng tôi. Các vị thế mua được mở tại giá BÁN và được đóng tại giá MUA; các vị thế bán được mở tại giá MUA và được đóng tại giá BÁN. Mức chênh lệch tại Trade360 là cố định. Đối với các mức chênh lệch tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng.

Vui lòng lưu ý:

  • Một vài đồng tiền và loại hàng hóa sẽ không khả dụng cho việc giao dịch ở một số vùng địa lý nhất định.
  • Mặc dù ít khi xảy ra, nhưng mức chênh lệch có thể thay đổi trong giai đoạn thị trường biến động mạnh hoặc khi thị trường không hoạt động. Nếu bạn cố gắng giao dịch trong những điều kiện này, bạn sẽ phải chịu các mức chênh lệch trong điều kiện đó.

Tìm kiếm