Hợp đồng Tương lai & Thời hạn giá trị Tài sản

Hợp đồng Tương lai là thỏa thuận cho việc mua và bán tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Hầu hết thời gian hết hạn Hợp đồng Tương lai rơi vào khoảng 30 đến 90 ngày.

Vui lòng lưu ý:

  • Giá giao dịch CFD dựa trên Hợp đồng Tương lai thay đổi liên tục trong giờ giao dịch, và phụ thuộc vào thị trường.
  • Hết hạn Hợp đồng Tất cả các giao dịch sẽ được đóng tự động vào lúc 20:00 GMT trong ngày hết hạn bất kể mức lãi hay lỗ.
  • Giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo thanh khoản trên thị trường hoặc các ngày nghỉ lễ. Những sự thay đổi trong giờ giao dịch được công bố tại đây.

Tìm kiếm