Strategie inwestycyjne

Opracowanie strategii osiągnięcia sukcesu wiąże ze sobą naukę i przygotowania

Rozpocznij teraz!

Inwestowanie niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału.

Różne rodzaje strategii inwestycyjnych

Według słownika strategia to zestaw działań, które zostały zaplanowane lub opracowane w celu osiągnięcia wcześniej określonego celu. Definiuje on również termin „inwestycja” jako alokację aktywów (przeważnie pieniędzy) w zamian za oczekiwanie na osiągniecie korzyści (przeważnie zysku). Z tego powodu strategia inwestycyjna to zaplanowany zestaw działań, który obejmuje odkładanie pieniędzy (etap pierwszy) w nadziei na osiągnięcie zysku (przedostatni etap). Między wstępem a epilogiem pojawi się kilka etapów pośrednich. Jeden z nich wiąże się z „miejscem”, które zazwyczaj skupia się na inwestycji lub koncie inwestycyjnym u określonego brokera. Pytanie „W jaki sposób?” jest nieco bardziej skomplikowane. W tym miejscu napotykamy na naszej drodze głębokie bagno inwestycji (przeważnie długoterminowych) i strategii inwestycyjnych (przeważnie krótkoterminowych), które same w sobie są podzbiorem działań na końcu każdego z nich, w którym mamy zamiar wykazać zysk. Wszystkie strategie inwestycyjne obejmują 3 główne elementy: KIEDY OTWORZYĆ transakcję, a kiedy ja ZAMKNĄĆ i jak ZARZĄDZAĆ nią — to ostatnie przeważnie odnosi się do zarządzania pieniędzmi, tj. jak dużo należy ulokować. Jest to istotne nie tylko ze względu na utrzymywanie korzystnego salda Twojego konta inwestycyjnego ale też jest najważniejsze z powodu zapobiegania osiągnięciu poziomu Stop Out — jeśli zainwestujesz za dużo i wybierzesz zbyt wysoki poziom dźwigni, Twój wykorzystany depozyt zabezpieczający może bez twojej wiedzy zwiększyć się w sposób wykładniczy.

Biuro Trade360

Do pierwszych czterech z ośmiu głównych strategii inwestycyjnych należą:

1

Inwestowanie w oparciu o ruchy cenowe:

Badanie wzorców z przeszłości i szukanie ich powtórzeń.

2

Strategia inwestowania w danym przedziale:

Inwestowanie w określonym przedziale, znajdującym się między linią wsparcia a oporu.

3

Strategia inwestowania w oparciu o trendy:

Inwestowanie w granicach trendu wzrostowego lub spadkowego, przeważnie charakteryzujące się wyższymi wartościami maksymalnymi i minimalnymi.

4

Strategia typu „carry trade”:

Średni styl inwestowania, który występuje pomiędzy krótkoterminowymi a długoterminowymi strategiami kupowania aktywów i trzymania ich przez dłuższy okres. Inwestor stosujący strategię „carry trade” pożycza jedną walutę o niskiej stopie procentowej i inwestuje ją w inną walutę o wyższej stopie procentowej, czerpiąc zyski na określonej zmianie w wysokościach stóp procentowych.

Strategie inwestycyjne dla akcji krótkoterminowych

Następujące strategie inwestycyjne mają zastosowanie głównie dla spekulantów, ponieważ są one krótkoterminowe.

Strategia inwestowania krótkoterminowego:

Inwestowanie krótkoterminowe przeważnie uważa się za styl aniżeli strategię. Obejmuje ono zamykanie wszystkich otwartych transakcji pod koniec sesji giełdowej, po to aby uniknąć swapów overnight i luk cenowych. Jednakże często wiąże się to z konkretną strategią, która obejmuje otwieranie pozycji, gdy określone aktywa przekraczają swoje (przeważnie) 8-okresowe średnie kroczące i zastosowanie zleceń Stop Loss i Take Profit w równych odstępach od rozpoczęcia inwestycji.

Inwestowanie w oparciu o pozycje

Inwestorzy, którzy inwestują w oparciu o pozycje polegają na analizie technicznej, fundamentalnej lub połączeniu obu z nich, a także ogólnych trendach rynkowych i wzorcach z przeszłości. Przeważnie jest to strategia stosunkowo długoterminowa.

Strategia skalpowania na rynku Forex

Skalpowanie to ulubiona strategia spekulantów. Obejmuje ona otwieranie i zamykanie wyjątkowo krótkoterminowych pozycji w momencie, gdy okażą się one zyskowne. Rozpoznaje się tu kluczowe poziomy (linia wsparcia, linia oporu, szerokość kanału, itp.) i inwestuje w określone aktywa pomiędzy nimi. Skalpowanie przeważnie obejmuje główne pary walutowe, ponieważ wiążą się one z wyższą płynnością, a co za tym idzie, ich trendy są silniejsze i bardziej stanowcze. Ponadto ze względu na szybkościowy charakter skalpowania inwestorzy często wykonują swoje działania w sposób zautomatyzowany, szczególnie za pomocą narzędzi Expert Advisors w celu otwarcia pozycji i ustawiając zlecenia SL/TP, aby je zamknąć.

Inwestowanie w oparciu o wahania

Inwestowanie w oparciu o wahania w zasadzie nie jest uważane za strategię inwestowania krótkoterminowego. W rzeczywistości wcale nie jest do taktyka krótkoterminowa. Inwestorzy działający w oparciu o wahania zazwyczaj otwierają pozycję trwające od kilku dni do kilku miesięcy. Mimo że nie jest to transakcja tak długa, jak kupowanie aktywów i trzymanie ich przez dłuższy okres, co może trwać wiele lat. Ze strategicznego punktu widzenia, jest ona podobna do strategii inwestowania w danym przedziale i w oparciu o trendy. Jednakże taki inwestor będzie szukać konkretnych punktów wahań, które wskazują na odwrócenie trendu (między ruchem a korektą i odwrotnie) w ramach ogólnego trendu.

Strategie złożone

Strategia kanałów

Po rozpoznaniu kanału czekamy na przełamanie w przypadku powiązanego trendu wzrostowego, który będzie drugą świecą wykazującą tendencję zniżkową. Gdy tylko świeca jest kompletna, zawieramy transakcję w punkcie znajdującym się w połowie jej wysokości i stosujemy zlecenie SL powyżej tego punktu w takiej samej odległości.

Inwestowanie w oparciu o przełamanie trendu

Inwestowanie w oparciu o przełamanie trendu, tak samo jak w przypadku inwestowania na podstawie kanałów, co najważniejsze, na początku polega na rozpoznaniu ogólnego trendu, a także jego poziomów wsparcia i oporu. Następnie przełamanie musi zostać potwierdzone, najczęściej za pomocą towarzyszących mu danych pochodzących z analizy fundamentalnej i/lub powiększających się wolumenów obrotu, które utrwalają nowy trend.

Przecięcie się trendów byczego/niedźwiedziego

Obie wspomniane strategie odnoszą się do przecięcia w linii wskaźnika MACD, przy czym linia wskaźnika MACD przecina linię 0 powyżej lub poniżej jej, co wskazuje na rozpoczęcie odpowiednio wzrostów lub spadków na rynku. Koniec trendu przeważnie będzie oznaczony jako moment, gdy linia wskaźnika MACD zmienia swój kierunek.

Strategia żyłki do wędki

Strategia żyłki do wędki wykorzystuje wskaźniki techniczne, a mianowicie Wstęgi Bollingera Przeważnie druga nieudana próba przełamania jednej ze wstęg będzie ograniczać się do nie więcej niż dwóch świec. W takim przypadku obie świecie, które kończą się poniżej dolnej (powyżej górnej w przypadku sprzedaży) wstęgi. Moment, w którym kurs określonego aktywa przecina górną wstęgę (dolną, ibid), otwieramy pozycję długą i stosujemy zlecenie Take Profit na górze górnej wstęgi, natomiast zlecenie Stop Loss na dole knota świec z poprzedniego punktu przełamania.

Strategia fraktali

Korzystanie z dwóch lub więcej wskaźników zawsze będzie pełne napięcia, jednak uzyskanie potwierdzenia jest bardzo ważne. W tym miejscu otwieramy raczej ezoteryczne wskaźniki Billa Wiliamsa Fraktal i Aligator. Wskaźnik fraktali wskazuje na zestaw powtarzających się wzorców składających się z 5 świec, podczas gdy wskaźnik Aligator nakłada na siebie 3 zmienne w czasie średnie kroczące na wykresie. W miejscu, w którym 3 średnie kroczące przecinają się wzdłuż fraktala, który jest węższy od poprzedniego fraktala, możemy otworzyć pozycję w punkcie oporu i zastosować nasze zlecenie SL w punkcie wsparcia.

Aplikacja mobilna

Szukaj